Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải,

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chế biến thủy sản. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chế biến thủy sản ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Nước thải chế biến thủy sản xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a. Nước thải chế biến thủy sản là nước thải phát sinh từ nhà máy cơ sở sử dụng các quy trình công nghệ sản xuất ra các sản phẩm thủy sản (thủy sản đông lạnh, đồ hộp, hàng khô, nước mắm, bột cá, agar,…).
b. Nguồn tiếp nhận nước thải là: hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư sông, suối, khe, rach, kênh, mương; hồ, ao, đầm, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định.

DOWNLOAD QCVN 11-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản