Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp sản xuất thép khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

a. Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp sản xuất thép ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.
b. Nước thải công nghiệp sản xuất thép xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

DOWNLOAD QCVN 52:2017/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép