Quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu thủy tinh được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu thủy tinh không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu thủy tinh nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu thủy …

Quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu kim loại màu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu kim loại màu không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế …

Quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định về phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xi măng; tạp chất không được lẫn trong phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập …

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất thép và khí thải lò vôi thuộc cơ sở sản xuất thép khi phát thải vào môi trường không khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng riêng cho cơ sở sản xuất thép. Mọi tổ …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp sản xuất thép khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG a. Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Quy chuẩn quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất cồn nhiên liệu khi xả vào nguồn tiếp nhận. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải sản xuất cồn nhiên liệu được sản xuất từ sắn lát, tinh bột sắn. Mọi tổ chức, …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chế biến thủy sản. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp giấy và bột giấy. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp dệt nhuộm. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt …