Quy chuẩn quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất cồn nhiên liệu khi xả vào nguồn tiếp nhận.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải sản xuất cồn nhiên liệu được sản xuất từ sắn lát, tinh bột sắn. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải sản xuất cồn nhiên liệu ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Nước thải sản xuất cồn nhiên liều xã vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. Nước thải sản xuất cồn nhiên liệu là nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất còn nhiên liệu.

b. Cồn nhiên liệu được hiểu như sau còn nhiên liệu (etanol nhiên liệu và etanol nhiên liệu biến tính) là Etanol (C,H,OH) được sản xuất bằng quân trình lên men sẵn lát tinh hột sản với men tiêu hồn nhiên liệu được sử dụng. pha chế trong nhiên Trang 30 Bị đi việt được sử dụng cho mục dịch chế biến đồ uống.

c. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cứ sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; hồ, ao, đầm, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định.

DOWNLOAD QCVN 60-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu