QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM

NƯỚC NGẦM LÀ GÌ

Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người.

PHẠM VI ÁP DỤNG

  • Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất.
  • Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

DOWNOAD QCVN 09-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm