Quy chuẩn quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

Quy chuẩn quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

PHẠM VI ÁP DỤNG Quy chuẩn này qui định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí. Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá chất lượng không khí trong phạm vi …

Quy chuẩn quốc gia về độ rung

Quy chuẩn quốc gia về độ rung

1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây rung, chấn động, vị trí phát sinh rung …

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. Tiếng ồn trong quy chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn, vị trí phát sinh tiếng ồn. DOWNLOAD QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ …

Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ

Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển xa bờ. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nước biển xa bờ, phục vụ mục đích bảo vệ môi trường biển. Không áp dụng với những vị trí cách bờ đảo, các công trình khai thác, thăm dò …

QUY CHUẨN VỀ GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT

QUY CHUẨN VỀ GIỚI HẠN KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng: Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), Kẽm (Zn) và Crom (Cr) trong tầng đất mặt theo mục đích sử dụng đất. Quy chuẩn này không áp dụng cho đất thuộc phạm vi các khu mỏ; đất rừng tự nhiên; …

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN

PHẠM VI ÁP DỤNG Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng nước biển của các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác. GIẢI …

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM

NƯỚC NGẦM LÀ GÌ Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn …