Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trên đất liền khi thải vào các nguồn tiếp nhận. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải ra môi …

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định ngưỡng chất thải nguy hại đối với các chất thải và hỗn hợp của các chất thải (trừ chất thải phóng xạ, chất thải ở thể khí và hơi) có tên tương ứng trong Danh mục chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này …

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp có chứa bụi và các …

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp có chứa các chất hữu cơ …

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học khi phát thải vào môi trường không khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải …

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp nhiệt …

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

PHẠM VỊ ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

Quy chuẩn quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn khi xả vào nguồn tiếp nhận.   ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhân liên quan đến hoạt động chôn lấp chất thải …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường. Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ …

Quy chuẩn quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Quy chuẩn quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hóa chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt. Quy chuẩn này dùng để kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá …