Quy chuẩn quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Quy chuẩn quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định ngưỡng nguy hại của các thông số (trừ các thông số phóng xạ) trong bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, xử lý nước cấp (sau đây gọi chung là quá trình xử lý nước), làm cơ sở để phân định và quản lý bùn thải. Áp dụng đối với các loại bùn thải …

Quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế

Quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và môi trường đối với lò đốt chất thải rắn y tế. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối), sử dụng lò đốt chất thải rắn y tế trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội …

Quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

Quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và môi trường đối với lò đốt chất thải công nghiệp. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối), sử dụng lò đốt chất thải công nghiệp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG a. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp ra nguồn tiếp nhận nước …

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ

Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp lọc hoá dầu khi phát thải vào môi trường không khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp lọc …

Quy chuẩn quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

Quy chuẩn quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định các thông số cơ bản liên quan đến môi trường của dung dịch khoan được phép sử dụng và giá trị tối đa cho phép của dung dịch nền bám dính trong mùn khoan khi thải xuống biển từ các công trình thăm dò, khai thác dầu khí. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp …

Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế

Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất ô gây nhiễm trong nước thải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải y tế ra môi trường. GIẢI THÍCH …